ติดต่อเรา

สาขาการบริหารการศึกษา

Educational Administration


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

053-944229

-

wanwisa.wongpian@cmu.ac.th