หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา

คณาจารย์

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา
: yongyouth.y@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารณ์ ทองงอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารณ์ ทองงอก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา
: tharn.th@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา
: monnapat.m@cmu.ac.th